HTML Generator

面包屑导航

女會員歷史

女會員歷史

歷史里程

雖然香港早於19世紀已開始有女士參與高爾夫球運動,而且自1920年代末期起已有女士參與皇家香港哥爾夫球會的比賽;但直至1932年,皇家香港哥爾夫球會才開始接受女士以繳付月費形式成為會員並使用球場

1946年11月,球會決定讓會員的妻子及女親屬,繼續繳付戰前收取的同等月費在粉嶺球場打球;而會員只需支付1港元的果嶺費,即可攜同一位女嘉賓在粉嶺球場打球。

Image

香港哥爾夫球會的女會員數目在全港高球會中數一數二。球會目前擁有超過550名女會員(差點不多於36桿),當中有約80人定期參加逢周二舉行的會內比賽,現稱為「女士高球日」。專為女會員而設的賽事球季為每年9月至翌年5月(粉嶺),而深水灣球則為每年6至8月。球會為女會員每年籌辦逾80場賽事,平均每場約有60至80名女會員參加。

1921年

一項要求「球會接受女會員」的動議在周年會議上被大多數會員否決


1927年

一項要求「向所有女球手收取2港元月費」的動議被否決,但在5年後終獲通過。


1933年

在周年會員大會上,Stanley Dodwell先生提議可否向女會員部門禮貌地提出抗議,表達他對女士穿著短褲的不滿。Dodwell先生指出,每當有穿著短褲的女士在場,都令他無法集中注意力打球︰「我們只有能婉轉地進行正式而堅定的行動,方可在遏止這股歪風繼續流傳,現時有太多女士的穿著過份暴露、不雅觀甚至不符合淑女的身份。」


1946年

球會決定讓會員的妻子及女親屬,繼續繳付戰前收取的同等月費在粉嶺打球;而會員只需支付1港元的果嶺費,即可攜同一位女嘉賓在粉嶺球場打球。


1947年

女會員部在梅夫人婦女會舉行戰後首次會議,而戰後首個女士高球日亦在同年於粉嶺舉行。香港上海滙豐銀行亦將戰時代為保管的5座純銀獎盃歸還予球會,包括鐵路盃、泰加特盃(Taggart Cup)、羅斯盃(Ross Cup)、冠軍盃及高華盃(Glover Cup)。其中三個獎盃的賽事至今仍繼續舉行,而鐵路盃與羅斯盃則分別被Nancy Ling盃及Joyce Green盃取代。


1956年

女會員部負責籌辦原稱為「球手舞會」的球會周年舞會,其後一直籌辦至1987年;現改為在女會員部的協助下由球會負責統籌。

女會員歷史 ii

歷任女會長

2021 - 2030

2011 - 2020

2011 - Mrs. E.J. Wu
2012 - Mrs. E.J. Wu
2013 - Mrs. A.R. Hamilton
2014 - Mrs. A.R. Hamilton
2015 - Mrs. D.M.K. Lam
2016 - Mrs. D.M.K. Lam
2017 - Mrs. J.K. Ball
2018 - Mrs. J.K. Ball
2019 - Mrs. T. Cheng
2020 - Mrs. T. Cheng

2001 - 2010

2001 - Mrs. E.W.O. Cheung
2002 - Mrs. S. Cheng
2003 - Mrs. D.T.K. Wong
2004 - Mrs. D.T.K. Wong
2005 - Mrs. M.N. Hadaway
2006 - Mrs. M.N. Hadaway
2007 - Mrs. K.L. Ho
2008 - Mrs. K.L. Ho
2009 - Mrs. E.J. Evans
2010 - Mrs. E.J. Evans

1991 - 2000

1991 - Mrs. R.T.H. Chow
1992 - Mrs. R.H. Semken
1993 - Mrs. E.K.T. Khoe
1994 - Mrs. R.A. Denton-Cox
1995 - Mrs. M. Nagaya
1996 - Mrs. D.T. Chang
1997 - Mrs. A.K.S. Cheng
1998 - Mrs. J. Mailer
1999 - Mrs. S.T.S. Wong
2000 - Mrs. H.H.N. Lo

1981 - 1990

1981 - Mrs. W.P.K. Ling
1982 - Mrs. J.C. Bartley
1983 - Mrs. B. Green
1984 - Mrs. G. Hindhaugh
1985 - Mrs. R.H.N. Ho
1986 - Mrs. R.H.T. Cox
1987 - Mrs. I.L. Whittle
1988 - Mrs. W. Boller
1989 - Mrs. H. Bryson
1990 - Mrs. J. Haggarty

1971 - 1980

1971 - Mrs. D.G. Neal
1972 - Mrs. W.A. Park
1973 - Mrs. G.M. Macwhinnie
1974 - Mrs. W. Elrick
1975 - Mrs. J.D. Hirst
1976 - Mrs. H.H. Murdoch
1977 - Mrs. T. Kitamura
1978 - Mrs. J. Lyons
1979 - Miss D. Handyside
1980 - Mrs. W.A.M. Smith

1961 - 1970

1961 - Mrs. J.D. Clague
1962 - Mrs. H.W.E. Heath
1963 - Mrs. J. Wai
1964 - Mrs. R.C. Gairdner
1965 - Mrs. J.R. Leitch
1966 - Mrs. G.W. Vaughn
1967 - Mrs. L.F. Stokes
1968 - Mrs. J.A. Cheetham
1969 - Mrs. A.W. Dawson-Grove
1970 - Mrs. C.D. St. Q. Fletcher

1951 - 1960

1951 - Mrs. A.S. Adamson
1952 - Mrs. K.S. Robertson
1953 - Mrs. R.R. Coombs
1954 - Mrs. A.S. Mitchell
1955 - Mrs. L. Goldman
1956 - Mrs. J. Connell Brown
1957 - Mrs. F.G. Harrison
1958 - Mrs. W.P. Birthwhistle
1959 - Mrs. P.F.F. Watkinson
1960 - Mrs. R. Firkins

1941 - 1950

1941 - Mrs. Mackintosh
1948 - Mrs. W.N.A. Smalley
1949 - Mrs. I.W. Shewan
1950 - Mrs. F.D. Hunter

1930 - 1940

1934 - Mrs. P.S. Cassidy
1935 - Mrs. T.S. Whyte Smith
1936 - Mrs. A.K. Mackenzie
1937 - Mrs. D.J. Gilmore
1938 - Lady MacGregor
1939 - Mrs. R.E. Lindsell
1940 - Mrs. I.W. Shewan